MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

contacts +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

VÝZNAMNÉ LEGISLATIVNÍ NOVINKY OD 1.1.2018

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 1.1.2018 vstupuje v účinnost několik významných legislativních změn, které se týkají širokého okruhu osob a je třeba jim proto věnovat zvýšenou pozornost.

Read more ...

VÝZNAMNÁ NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VE VZTAHU K LÉČITELSTVÍ

Vážení klienti,

s ohledem na novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen ZNZP"), která nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a představuje významnou změnu v oblasti léčitelství, protože nově zavede odbornosti Terapeut tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny, Vám přinášíme přehled změn a novinek, které tato nová právní úprava vyvolá.

Read more ...

3 NEJVĚTŠÍ OMYLY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

s ohledem na aktuálně velmi diskutovanou problematiku ochrany osobních údajů jsme pro Vás připravili článek, v němž na základě našich dosavadních zkušeností z této oblasti poukazujeme na tři největší mýty a omyly při zpracovávání osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů je v současnosti stěžejně upravena v evropské směrnici Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen „směrnice 95/46/ES“) a v zákoně č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů (dále také jen „ZOOÚ“). Aktuálně se však jedná o přechodný stav, jelikož v květnu roku 2016 bylo v evropském prostoru vyhlášeno nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), které nabývá platnosti dne 25. května 2018.

Read more ...

REGISTR SMLUV: KDO MÁ REGISTRAČNÍ POVINNOST A JAKÉ JSOU NÁSLEDKY V PŘÍPADĚ JEJÍHO NESPLNĚNÍ?

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled novinek, které by Vám neměly uniknout v souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv“ nebo zákon, který jako celek nabývá účinnosti dne 1.7.2017. Ačkoliv první část zákona o registru smluv nabyla účinnosti již 1. července 2016, teprve od 1. července 2017 nabývají účinnosti ustanovení, která mají tzv. sankční charakter v případě neplnění zákonem stanovených povinností, a to v podobě neúčinnosti a zrušení smluv ex tunc, tedy od počátku, pokud nebyly v souladu s tímto zákonem uveřejněny, byť spadají do působnosti zákona o registru smluv. Přestože je tedy povinnost uveřejňovat některé smlouvy závazná již od 1. července 2016, sankce za nesplnění této povinnosti se dotýká až smluv uzavřených od 1. července 2017, a na dříve uzavřené smlouvy nedopadá, byť již v mezidobí formálně existovala zákonná povinnost jejich uveřejnění.

Read more ...
premium wordpress themes